Педагогические взгляды Абуали ибн Сино

Педагогические взгляды Абуали ибн Сино

Автор: Охунова, Саехат Хамдамовна

Шифр специальности: 13.00.01

Научная степень: Кандидатская

Год защиты: 1996

Место защиты: Душанбе

Количество страниц: 141 с.

Артикул: 145364

Автор: Охунова, Саехат Хамдамовна

Стоимость: 250 руб.

Педагогические взгляды Абуали ибн Сино  Педагогические взгляды Абуали ибн Сино 

Мукрддима. БОВИ г. Сарчашмахри назарияи педагогикаи Абуалй Ибни Сико. БОБИ 2. Сино . АДАБИЕТ. Ахрмияти тадкукрт. Дар таърихи афкори педагогии хрр як халку миллати аз хрхрти илму фархуаиг гаий мутафаккироне хретанд, ки андешаву афкори онхр дар рдаи таълту тарбия арзишхри баландеро еазовор буда, дар чрани тахрил ва ташаккули хосрнбинии наели наврае накопи мухрм бозидаанд. Яке аз чуиин симохри намоем дар таърихи афкори педагогии халкр тохк, бешубхр, Шайхурраис Абуалй ибни Симо 7 мебошад. Во кран, Ибни Сино бузургтарин олими тиб,бех,тарии файласуф,хрйвонотшиноси дарахри аввал, донишмандтарин олими еохри геология, насрнавис ва бузургтарин мусикршииоси замон хреоб мешуд. Омузиш ва баррасии таълимоти Ибни Сино оиди тарбия, накри устодону волидайн, тарбияи синнусолй,усуду воситахри таълим,интихоби касб ва амеоли он то андозае барои муайян намудани манзараи умумии таърихи афкори педагогии халкури точрку форс ва хрмчунин хфнбинии вай кумак мерасонад. Бешубхр, таълимоти педагогии Ибни Сино як крсми таркибй ва мухрми хрхрнбинии у буда, бо чрхртхри гуногуни андешахри фалсафй, назарияи маърифат, таносуби нафсу тан, масъалаи нафс ва намудхри он,равоншиносй, сисати мудуну тадбири манзил ва акрдахри тиббиаш колбадшиноей, хусси зохрр ва ботин, тарбияи хсмонй ва гайра робитаи зич дорад.


Асосхри методологии тадкркрт нуктахри мухрми таълимоти донишмандони хжьинтшинос, олимони сохри педагогикадойр ба омузиш, тахрр ва истифодаи осори мутафаккирони пешин, алалхусус Абуалй ибни Сино мебошад. Хрнгоми тадкркрт асосан методи тахрили назариявию мукрисавии осори нигон, аз хумла таълимоти педагогии Ибни Сино, мавриди истифода карор фта буд. Хрмхунин дар харани тадкрк, методхри пешкрдами олимони сохрхри гуногун фалсафа, ахлок,, сисат, адабит ба назар гирифта шуданд. Дар кор аз усулхри бои манбаъшиноей, Талибан собитшудаи кафедеахри мактабхри олй ва муассисахри илмию тадкрк,отии педагогй дойр ба омузиш ва баррасии осори салафони гоявиамон истифода гардиданд. Мархрлаи аввал солхри бештар характери чуяндагй дошт. Дар ин давра асосан дарачри омухта шудани мавзуъ мавриди назар буд. Дар заминаи адабити мавхудаи ватанига хорих ва осори фалсафию педагоги ва тиббию равоншиносии Шайхурраис Абуалй ибни Сино накраи тадцужрт, макраду вазифа ва методхри он муайян карда шуданд. Мархрлаи дуюм солхри ба низом тартиби муайян даровардани материалхри амыиударо оиди андадахри педагогии йбни Сино дар бар. Ин давра бештар майлони тахрркр ва амалй дошт, зеро нрсматхри асосии тадкркрт махр дар хрмин мархдоа ба мин омаданд ва хрм чунин биср хртхри акрдахри педагогии Ибни Сино ба сифати натиаи арани тадкрк. Донишкадаи давлатии санъати Точркистон ба номи Мирзо Турсунзода мавриди истифода кррор фтанд. Мархрлаи сеюм солкой голибан аз чрмъбаст намудани натии тадккрт, ба низоми муайян даровардани хулосахр ва хрмохрнг сохтани онхр баррасии пешнихрду тавсияхр иборат буд. Ибни Сино оиди тарбияи синнусолй,интихоби касб, тахрили коллективона, таъсири мухрт мохятан замонавй хрстанд.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

04.07.2017

Лето - пора делать собственную диссертацию!

Здравствуйте! Дорогие коллеги, предлагаем Вам объединить отдых и научные исследования. К примеру Вы можете приобрести на нашем сайте 15 ...

28.06.2016

+ 100 бесплатных диссертаций

Дорогие друзья, в раздел "Бесплатные диссертации" добавлено 100 новых диссертаций. Желаем новых научных ...


Все новости

Время генерации: 0.335, запросов: 106