Формирование познавательной активности учащихся выпускных классов средней школы в процессе обучения : На прим. общеобразоват. шк. Респ. Таджикистан

Формирование познавательной активности учащихся выпускных классов средней школы в процессе обучения : На прим. общеобразоват. шк. Респ. Таджикистан

Автор: Шайхов, Мадчид

Шифр специальности: 13.00.01

Научная степень: Кандидатская

Год защиты: 1998

Место защиты: Душанбе

Количество страниц: 174 с.

Артикул: 197385

Автор: Шайхов, Мадчид

Стоимость: 250 руб.

Формирование познавательной активности учащихся выпускных классов средней школы в процессе обучения : На прим. общеобразоват. шк. Респ. Таджикистан  Формирование познавательной активности учащихся выпускных классов средней школы в процессе обучения : На прим. общеобразоват. шк. Респ. Таджикистан 

МУВДЦИЙА. БОШ . Вазъи равандм таълим. Хулосахр аз боби 1 ва тавсияхр. БСБк . ШАШ РАВАМДй ТАЬШ ШШ ФАЪОШн
. Щароитхри педагогй ва тадбирхри муасеири инкшсфи фаъолии маърифатш хонандагон. Хулосахр аз боби ва тавсияхр. БОШ i. Шакли махфилии чрраны таълим омили мухщи инкишофи фаъолии эчрдй. Хулосахр аз боби Щ ва тавсияхр. Хулосахрй умумй . Фехраети адабити истифодашуда. Дар тамоми мархрдахри. Хрло,. Еакдртан аз даст додааст,эх,тичрш ба ьуввахри баландмаър ифати с охри иетехролоту мехрати фшфй дах,чанд, афзудааст . Имрузмехрари асосии чррани ннкишофи чрмъият мактаб мебошад. Дар назди. Зарурияти табиио таьрихме ба зукуъ пайваетааст, ки крлабхри то кунун мавчудаи таълшу тарбия бонд шикает а шаванд. Яумхурии. Тонкие тон аз иски соли тахри 9, Низомноыаи мактаби тахрилоти хмэгонй Душанбе , Стандарти давлатии маълумоти минаи. Майтаби маъдумоти мкна вазифахри асосии зеринро хрл менэмояд ба хонандагон додани маълумоти мина мутобикба тяаботи меърхри давлатии таълш. Ю 1,,3. Масъалаи ташаккули фаьолии маьрифатии хонандагон дар аеархри
2.


Тадааккули фаъолии маърифатии мактабин дар раванди таълим. Мачрллаи Адаб, ,с. Тезис Шабнишинии Таълим ва тарбия дар ахди Сомонин ва нации он дар вусъати фаъолии маърифатии мактабин маводи конфронси умхурияэии Сомонин ва тарбияи ифтихори миллй, Душанбе, Маориф, , мох ноябр бан шудааст. Диссертация аз мукрддша, се боб бо хулосаю тавсияхр, хулосаи умумй ва фехрасти адабит таркиб фтааст. БОБИ . ИЙОТКШ Ш. Манбаь ва . Вале т. Ва маънои биологи фаьолй хосиятн таъмин намудани. Дар одамон ш фаьолй ба тагйирбаядагин мухдеги зшдагй мар. Он дар мехмат, хти чргьиятй ва тяьлкму тахрил . Фаьолй хусусияти юахсвят ает ва ба татбшдя влокрмандао бахрм таьсиррасонй бо. Фаьолй иахсро ба дарки хею ва ыутдпян ихртакардааш. Г6, 7. Макаренко гуфта буд,кк бачаро аз соли аввал чукон бояд тарбия дод, ки фаъол бсшад, ба коре саыэ кушиш дсшта бошад, чизоро доимо т. Тарбияи фаьолй аз бедор намудани диктат ба иузфт ва аши ихртакерда ого з шбад. Фаъол ии мактабии дар шаклхри одстадифи фаъолияти онхр, бахусус, дар фоъодияти эчрдй ану ьозех, мегэрдед. Ин фаъслй аз бедор намудат дихдрт, тахдш додан и он огоз фта, ба пайдоиши талабот б а тдаърифат мегузарад. Талабу эхуи. Ба раванду латоич фаьолият таьсир рас он и да, рагбат ба мйле су и навь и муайяни кашгулият табдил шбад. Рагбат ыураккебтарш таркиби рухр ыебошад
Мохуяти асос. Узй дар кушишу саъйи зид ба мзьрифату хозяин рчк бештарва пурратар фар о гирщтэли ш он с охри или,, шикухррчрнкба шухтани он, комилак аз худ намудани. Аз ин люфз предметы рагбати дошяиандузй фаьолияти кдрок тбршад. Хусусиятхрк бздор намудани инкишофи эчрдиро доро буда, рагбат б а маьрифат чу. Рагбат ба маьрифат аксаран хрмчун воситаи таьяим, воситаи фаъолонидани раванди таьлш фэхртда мешатд. Аз ин беш рагбат ба маьрифат хрыъун хрдафи мухрмтарш ва крлматтарини омузш шинохта мешавад. Нихрят, рагбат ба. Таднкрти. Наталия Григорьевна Морозова шконият. Меъри муайян иэмудани уро ба се гурух, такрш намудан мумкин ас т. Е.Г. Морозова лархуалаи ба вухуь панвастани шавку рагбатро аник, намудаает. Хокандагон аз гирифтани донишзфи нав . Ин завк, танхр та 4 аесуроти яклаурагй буд. Дзреи оянда муаллим мазвауни мавзуи дареро ривоч дода,. Ин марздалаи ддаш пайдоиши рагбат мебошад. Вак,те хонанда дар мулокрт бо одшони начдб тарафхрд дигари мавзуьро хр. Дар натича тамомм сшои зшдаг. Ин мархрлаи сеюм, мерхрлж олии инкищофи рагбат ба маьрифат мебошад. К.Г. Морозова таьрифи интерару рурарзиши мафхуки шавку рагбатро додаает Рагбат аз. Тадкркртчиони маъруфтарши мафхуш рагбат МБеляев,А. И.Возкович, К. А. Беляева, Б. М. Тешюв, В. А. Мясшрв,А. Г.Ковалев, Р. Щукина,С. Т.Е. Кошшкова мебели анд, ки хрр шеи он таърифи ш укадцжаро бо андаке иелохр. Кршн торин шавку рагбат ба мшрифат дар раванди таълш боиси. Кридах, фаъолй дар таыгам тавассути фаъолоииданк омузши мактабин, ки. Докторе . Т. Й. Шамове. Шаьолк дар раванди тяьлшл бо мохррати умумш хокаидагок аз крбшш ба накра дер овар дани кор ва ичрои он ва г. Барой худидоракунии. Мавр ид и накуасозй хонанда пеш аз хама макради корро щайян мекунад, вазифахри дар пеш исто дар о аиик, м акамояд, ыархрлазери ичрои корро ниш он медихрд, такриъш ваку ва штихоби воситахри ичрои корро ба мадди назар мегирад. Нигох, доштанн фаъолии маърифатии хонакдагон бо шавку рагбати ба маърифат ташаккулфтаи доимки онхр таъыин. Рагбати шуттасил ба т акр илу донишакдузй шароитеро фарохрм меовэрад, ки дар он сью кушиши ботшани хонандагон бо таъоцри берукии. Узгор мувофив омада, сатх1 сшарабахши . Тэжр он хонанда дар тахрил фаьол мешавад, ки бо дарки баланд вредлети фаьолиятро дуруст тасхир менакояд. Ин кор ба хонандае муясеар мешавад, ки у дорой маУи доншхри муайян аст ва о иди ш предмет таеаввуроти кофй дошта, усулхрю воситахри фаьояиятро хуб медокад. Агар хонанда бо усулхрк таьлш му с аллах, бошад, тачрибаи ицтшоии . Ухтаро худ карда метавонад. Дксаран крфошнии хонандаг. Хрдафи таьлим жзхр дар он. Еанди докишандУзй батадшгч, дэр хонандагон нахррат. Ди хр. Рли ахбор фавкулодда афзуда яетодаает ва пас аз хатми мактаб ба зарур ает,ки мунтэа ба донишаш дониш зам кунад, хело ва хело аст ,,.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

04.07.2017

Лето - пора делать собственную диссертацию!

Здравствуйте! Дорогие коллеги, предлагаем Вам объединить отдых и научные исследования. К примеру Вы можете приобрести на нашем сайте 15 ...

28.06.2016

+ 100 бесплатных диссертаций

Дорогие друзья, в раздел "Бесплатные диссертации" добавлено 100 новых диссертаций. Желаем новых научных ...


Все новости

Время генерации: 0.322, запросов: 106