Педагогические взгляды Зайниддина Махмуда Восифи

Педагогические взгляды Зайниддина Махмуда Восифи

Автор: Маджидова, Кенджамо Авгоновна

Шифр специальности: 13.00.01

Научная степень: Кандидатская

Год защиты: 2001

Место защиты: Куляб

Количество страниц: 146 с.

Артикул: 2283266

Автор: Маджидова, Кенджамо Авгоновна

Стоимость: 250 руб.

МУ МД АРИНА
МУКАДДИМА. БОБИ 1. АКИДАХОИ ПЕДАГОГ ИИ З. М.ВОСИФИ. Вазъияти гщтисодй, сисй на маданй дар асри XVI ва таъсири он ба акидахои педагогии З. М.Восифй. Манбаъ. З.М. Восифй. Фаъолияти цамъиятйпедагогии З М Восифй . БОБИ П. ПЕДАГОГИИ З. М.ВОСИФЙ . Масъалаи инкишофи уаматарафаи ишхеият а омилуои асосии тараисши он. Тарои я и од об у ахлок,. Тарой ни натаидуспш на инсоипарнарй. Тарбияи эстетики. Тарбияи оилавй. Дар бораи тарбияи меунатй на касбу уунаромузй. ХУЛОСА. АДА Ь И ЕЛ И ИСТИФОД АШУДА. Гузориши масъала ва мухимияти мавзуъ. Дар катори мактабхои ибтидой ва миснаи хамагонй ба кушодани навъхои гуногуни макотиб ва таълимгоххо шуруъ намуда. Онхо ба хубй мефахманд, ки бе тарбияи шахси комилу фозили чамъият барно кардани чомсаи демократ, хукукбунсду дунявй аз имкон бсрун аст. Зеро муваффакиятхои дар сохаи иктисояити бозорй ва дигар самтхои хочагию маданй ба даст овардаи онхо ба таълиму тарбия. Аз ин лихоз. Истехсологи акнун ру ба тараккинихода ва куввахои ба он мувофик инкишофсфтаистода хам чунин нукта тарбия намудан ва сохибмаьрифат гардонидани чунин як наели нави чомеаро такозо менамоянд.


Асоехои методологии гадкикотро нишондодхои фалсафй дар бораи бахамалокаманд будани ходисахои чамъиятй ва аз хусуси бо хамтаъсиррасонанда будани назария ва амалия ва дар вакти тадкикот ба хисоб 1 ирифтани тачрибаи таърихии инсоният хангоми ларк намудани ва зифахои мухими замони хозира ташкил медихад. Хамчунин дар вакти гузаронидани тадкикот асосхои назариявии Конуни маорифи Чумхурии Точикистон ва Консепсияи мактаби миллим тоник1 оид ба тарбия ва маълумотгирии чавонон ба рохбарй гирифта шуданд. ГОмузиши Бадоеъулвакоеъ и З. М.Восифй хамчун сарчашмаи асосй ва орининалй бахшида ба масъалахои таълиму тарбия. З.Омузиши рисолахо, асархо. З.М. Восифй. З.Тахлили мукоисавии сарчашмахо ва адабитхои гуногуни илмйфалсафй ва психологию педагоги. Ч.амъбасти далелхои ба дастовардашуда ва тачлили системам акидахои педагогии З. М.Восифй. Гузаронидани сухбатхо ва мубохисахо дар рафти тадкикот бо омузгорон. ГМероси адабию педагогии худи З. М.Восифй. З.Тазкирахо хамчун осори хаттии адабйпсдагогй. Асархои Абуабдуллои Рудакй. Абулкосими Фирдавсй, Носири Хисравии Кабодинй, Убайди Зоконй. Фаридаддини Агтор. Имом Газзолй. Саъдии Шерозй, Низомии Ганчавй. Хусайн Воизи Кошифй. Мир Алишер Навой, Абдурахмони Чомй, Члолиддини Давонй. Бадриддин Хилолй. Камолиддин Биной ва дигархо. Тадкикотхои бундй оид ба афкори педагоги, инкишофи мактаб ва маърифатй Х. С.Авзалов. И.X. Каримова. Ф. Константинов
М. Лутфуллоев, И. О.Обилов. М.Орифов. А.И. Пискунов. А.Пахлавонов. А.И. Сембаев. Измайлов. К.Кодиров. С.Р. Рачабов. З.Асархо дойр ба фалсафа ва таърихи А. М.Баховаддинов. Б.Г. Гафуров Очеркчо дойр ба таърихи фалсафаи тоник. Тоникон. Макола ва асархои адабитшиносони тоник ва шаркшиносони варзида аз нумла С. Айнй. А.Афсахзод. А.Э. Бертельс. А.Н. Болдырев. Брагинский. А.Мирзоев. С.Саъдиев. Р.Хрдизода ва дигарон. Лугагхои тафсирй лугати истилохоти педаго й. Арзиши илмию амалии тадкнкот кам неет. Мавод ва хулосахои диссертатсияро хангоми хоидани мавзуъхо аз таърихи фалсафа ва маориф. Чумхурии Тоникистон. З.М. Восифй истифода бурдан мумкин аст. Дурустй ва боэътимодни тадкикот. Нагинахои бадастомадаи тадкикот ва тавсияхои мстодии дар он додашуда дар амалияи корхои таълимйтарбиявии хама намудхои мактабхо, курсхои баланд бардоштани ихтисоси муаллимони нумхурй. Донишгохи давлагии Кулоб тадбик ва маъкул дониста шудаанд. Тасдик апробасияи диссертатсия дар Шурой илмии Донишгоххои давлатии Кулобу Кургонтеппа баррасй ва мухокима гардида. Нагинахои тадкикот дар дарсхои вазъй ва машгулиятхои амалии таърихи фалсафа ва маорифи факултахои физикаю математика ва шуъбаи забону адабити тоники Донишгохи давлатии шахри Кулоб, дар
курсхои такмили ихтисоси муаллимони шахри Кулоби вилояти Хатлон дойр ба хамаи ихтисосхо васеъ истифода карла мешавад. Муаллиф дойр ба мавзуъ дар конфронсияи нумхуриявии бахшида ба солагии Давлати Сомонин ва дар конфронсияхои аньанавии профессорону олимони Донишгоххои давлатии Кургонгеппаю Кулоб бо маъруза ва ахбороти тозаи илмй баромад кардааст. Мазмуни асосии дисссртатсияро рисолахои Акидахои педагогии З. М.Восифй ибораг аз ду чилди чопй ва дарбар мегиранд. Тадкикот дар ду зина ба анчом расонда шуд. Максади мо дар зинаи аввал аз чамъ овардан, шинос шудан ба маводхое иборат гашт, ки дар бораи афкори педагогии халки точик аз даврахои хеле кадим то асри XVI маълумот медиханд. Дар ин лавра муайян намудани шароитхои таърихие. З.М. Восифй гардидаанд. Барои хамин моро лозим омад, ки ба омузиши хати икгисодию сиесй ва мадании Мовароуннахру Хуросони охирхои асри XV ва нимаи аввали асри XVIи форсу точик. З.М. Восифй дар он зиидагй ва эчод карда буд. Дар зинаи дуюм ба масъалаи дакик намудани алокаи байни акидахои пешкадами педагогии асрхои пешип ба акидахои педагогии З. М.Восифй бахшида шуда буд. Омузиш мукаррар кард, ки афкори пешкадами педагогии даврахои таърихии гузашга ба акидахои педагогии З. М.Восифй таьсири калон расонидаанд. Ва муайян намудем, ки марбут ба омилхои мазкур методхои самараноки илмйтадкикотии акидахои педагогии З. М.Восифй низ интихоб карда шудаанд. Аз ин хотир мо лозим донистем. З.М. Восифй дойр ба масъалаи инкишофи хамачонибаи шахсияг. Хамчунин дар ин мархила мо кушиш ба харч додем.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

04.07.2017

Лето - пора делать собственную диссертацию!

Здравствуйте! Дорогие коллеги, предлагаем Вам объединить отдых и научные исследования. К примеру Вы можете приобрести на нашем сайте 15 ...

28.06.2016

+ 100 бесплатных диссертаций

Дорогие друзья, в раздел "Бесплатные диссертации" добавлено 100 новых диссертаций. Желаем новых научных ...


Все новости

Время генерации: 0.330, запросов: 106