Формирование нравственных качеств личности в Шахнаме Абулкосима Фирдоуси

Формирование нравственных качеств личности в Шахнаме Абулкосима Фирдоуси

Автор: Раджабов, Махмадулло

Шифр специальности: 13.00.01

Научная степень: Кандидатская

Год защиты: 2002

Место защиты: Душанбе

Количество страниц: 179 с.

Артикул: 3295191

Автор: Раджабов, Махмадулло

Стоимость: 250 руб.

БОБИ I. БОБИ II. ТАРБИЯИ ШАХСИЯТ ВА ТАШАККУЛИ СИФАТХОИ АХЛОКЙ АЗ НИГОХИ А Б У. I БОБИ III. Зарурати тадкнкот. Чумхурии Точикистон дар охири карни XX дар натичаи пошхурии собик Игтиходи Шуравй соли истиклолияти миллй ба даст овард. Конститутсияи Сарконуни Чумхурии Точикистон 6 ноябри соли дар раъйпурсии умумихалкй кабул карда шуд, ки хукуки хар як шахсро нисбат ба тахсил ва маълумот муайян намудааст. Ко вучуди душворихои чанги дохилй ва иктисодию ичтимой дар Чумхурй чандин хуччатхои мухим аз кабили Конуни Чумхурии Точикистон Дар бораи маориф, Консспсияи мактаби миллии Точикистон, Низомномаи намунавии муассисаи таълимии олии касбии мактаби олии Чумхурии Точикистон ва боз чандин хуччатхои дигар кабул гардиданд, ки дар онхо рочеъ ба таълиму тарбияи наели наврас масъалахои мухимро ба мин гузоштаанд. Аз чумла, дар Кнун Дар бораи маориф оид ба тарбияи наели чавон омадааст, ки Вазифаи таьлим ва тарбия хамчун чузъи таркибии маориф дар шароити давлати демократию хукукбунд ва дунявй аз он иборат аст, ки шахрвандони сатхи маърифаташон баланд, дорой тафаккури эчодй, хамачониба рушдфта ва сохиби дониши амик.


Вале у хам масъалаи ташаккули сифатхои ахлокии шахсиятро ба таври мушаххас мавриди тадкикот карор надодааст. Х,амин тарик баъди тахдили асархои ба афкори педагогии халкхои точику форс ва мутафакирони алохида бахшидашуда ба хулосас омадем, ки хеч кадоми онхо ба омузиши акидахои педагогии Фирдавсй, аз чумла ба ташаккули сифатхои ахлокии шахсият дар Шохнома машгул нагардиданд. Аз гуфтахои болой бармеояд, ки омузиши акидахои педагогии Фирдавсй оид ба ташаккули сифатхои ахлокии шахсият дар Шохнома барон муайян намудани макоми у дар инкишофи таърихи афкори педагогии халки тоник ахамияти калон дорад. Ташакулли сифатхои ахлокии шахсият дар Шох,номаи Фирдавсй интихоб намоем. Предмети мавзуи таддидот ташаккули сифатхои ахлокии шахсият дар Шохнома и Фирдавсй мебошад. Мзбхаси таддидот мохияти акидахои педагогии Фирдавсй оид ба ташаккули сифатхои ахлокии шахсият дар достонхои Шохнома мебошад. Мадсади таддидот аз муайян кардани ахамияти акидахои педагогии Фирдавсй инкишофи афкори педагогии форсу точик иборат аст. Максади тадкикот фарзияи зеринро муайян намуд агар дар раванди тарбия ва таълими хонандагон хам ба мазмуни корхои тарбиявй ва хам ба мазмуни корхои таьлимй акидахои педагогии Шохнома аз кабили некй, ватандустй, инсондустй, эхтироми падару модар, мехдатдустй, рй ба ятимон, барчомондагон ворид карда, аз онхо риояи сифатхои ахлокии дар Шохнома инъикосшуда талаб карда шаванд. Ва ин имкон медихад, ки дар хонандагон хусусиятхои ахлокии оптималие тарбия ва ташаккул дода шаванд, ки чавобгуи талаботи чомсаи демократи, дунявй ва хукукбунд бошанд. Омузиши обьективии акидахои педагогии Фирдавсй аз чумла ташаккули сифатхои ахлокии шахсият дар Шохнома ва дар ин асос мураттаб сохтани консепсияи педагогии ин давра имкон медихад, ки ба омузиши масьалаи афкори педагогии халки точик хиссаи муайян гузошта ахамияти он барои инкишофи педагогикаи муосир ва ахли чомеа маьлум карда шавад. Шохномаи Фирдавсй. Асоси методологии тадкикотро Конуни Чумхурии Тоникистон Дар бораи маориф, Консепсияи мактаби миллим Тоникистон, ки дар онхо ба омузиши осори ахлокии нигон ва арзишхои ахлокии умумибашарй хамчун чузъхои асосии тарбияи ахлокии наели наврас ва натичаи чорабинихои тарбиявии мактаб, оила ва ахли чомеа ахамияти махсус дода шудааст, ташкил мсдиханд. Сарчашмадои тадкщот иборатанд азт. Стандарти давлатии маълумоти мина ва гайра. КТахлили адабити фалсафй, таърихй, адабй, педагогй, асархои шаркшиносон бахшида ба таърихи афкори педагогии Шарк. Шохнома. Интихоб, муратгабсози ва чамъбасти акидахои педагогии Фирдавсй дар Шохнома. Солкой шиносой бо маводхое, ки рочеъ ба хату фаъолияти Абулкосим Фирдавсй ва вазъи сисйичтимоии замони зиндагии у маълумот медиханд. Аз ин лихоз диккати асосй ба омухтани хати ичтимой, сисй ва маънавии Эрону Осии Мина равона карда шуд. Солкой тахлили хусусиятхои хоси акидахои педагогии Шохнома, алокаи онхо бо акидахои педагогии давраи тоисломй ва даврахои минбаъдаи инкишофи афкори педагогии халкхои форсу точик. Сощои муайян кардан ва мураттаб намудани маводхо оид ба акидахои педагогии Фирдавсй, масъапаи ташаккули сифатхои ахлокии шахе дар Шохнома. Фирдавсй оид ба тарбия ва ташаккули сифатхои ахлокии шахсият ба система дароварда шудаанд таъсири акидахои педагогии Шохнома ба инкишофи афкори мутафаккирони минбаъдаи форсу точик ва ахамияти истифодаи онхо дар раванди таълиму тарбияи наели наврас муайян карда шудаанд. Шаклхои сапчиши натичахои тадкикот дар амалия бо рохи мухокимаи рисола ва монография дар Пажухшгохи илмхои педагогии Точикистон солхои , дар конференсияи илмйназариявии донишчуну устодони Донишгохи давлатии тичоратии Точикистон соли ,дар конференсияи илмиюназариявии устодону донишчуни Донишкадаи андозу хукуки Точикистон соли ба амал бароварда шуд. Хулосахо ва нуктахои асосии тадкикот дар холи хозир дар вакти хондани курси махсус аз педагогика аз тарафи муаллиф дар коллечи савдои ш. Душанбе истифода бурда мешаванд. Фирдавсй ва таъсири акидахои педагогии Фирдавсй ба инкишофи афкори педагогии мутафаккирони баъдина. Сохторирисола аз мукаддима, се боб, хулоса ва адабити истифодашуда иборат аст.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

04.07.2017

Лето - пора делать собственную диссертацию!

Здравствуйте! Дорогие коллеги, предлагаем Вам объединить отдых и научные исследования. К примеру Вы можете приобрести на нашем сайте 15 ...

28.06.2016

+ 100 бесплатных диссертаций

Дорогие друзья, в раздел "Бесплатные диссертации" добавлено 100 новых диссертаций. Желаем новых научных ...


Все новости

Время генерации: 0.341, запросов: 106