Подготовка студентов медицинских училищ к межличностному взаимодействию

Подготовка студентов медицинских училищ к межличностному взаимодействию

Автор: Кухарчук, Ольга Валерьевна

Шифр специальности: 13.00.08

Научная степень: Кандидатская

Год защиты: 2005

Место защиты: Саратов

Количество страниц: 201 с. ил.

Артикул: 294736

Автор: Кухарчук, Ольга Валерьевна

Стоимость: 250 руб.

Подготовка студентов медицинских училищ к межличностному взаимодействию  Подготовка студентов медицинских училищ к межличностному взаимодействию Турсунзода мадбур мешавад, ки ба Худанд равад , 2. Дар Худанд М. Турсунзода дар вазифахои мудири кисми адабии Театри давлатй ва котиби масъули рузномаи Болшевики Худанд ифои вазифа намуда, соли ба Душанбе баргашт. Солхои у дар сохтмони иншоотхои бузурги думхурй иштирок карда, соли сардори Главлит ва соли сардори расати маданияти Тодикистон таъин мегардад. Соли пас аз раиси Иттифоки нависандагон таъин гардиданаш дар хати М. Турсунзода мархилаи нав огоз гашт. Акнун уро зарур буд, ки ба адабит на танхо аз мавкеи хизбй муносибат кунад, дар ин рох намуна ва пешсаф бошад ва дигаронро аз паси хеш барад, балки дар таргибу тарвид ва устувор намудани сисати адабии хизб ва мафкураи хукмрон ба сифати як шахсияти расмй сахми фаъол низ гузорад. Аз ин ноет, ки дар энодисти М. Турсунзода наадшу таъсири сисати адабй баръало ба назар мерасад. М. Турсунзода парвардаи замони нав, шогирди мактаби реализми сотсиалистй ба шумор меравад. Аз ин ру, махсули калами у пеш аз хама самари сисати адабии даврони Шуравист. Вале даранаи ин таъсир дар даврахои гуногуни фаъолияти эчодии якранг иабудааст, ки муайян намудани он ва ворисияти таърихй яке аз вазифахои рисолаи мо хохад буд. Масъалаи ворисияти таърихй аз чумлаи масоилест, ки хамеша дар маркази таваччухи адабит ва санъат карор доштааст. Пахлухои методологии масъалаи мазкур дар асархои олимони рус Баллер Э. А. , Бушмин , Арнаудов М. Ломидзе Г. И. , Пархоменко М. Н. ва биср дигарон мавриди омузиш карор гирифтааст. Аз мухаккикони тоник М. Шукуров 0, Р. Х,одизода 0, Р. Мусулмонкулов , А. Хакимов 9 ва ix ба баъзе пахлухои назарии ин мавзуъ дахл намудаанд. Ворисият робитаи байни мархила ва зинахои тараккити хастй ва шуур мсбошад, ки мохияташ аз хифзи ин он нузъи чизи ягонаю яклухт ва ташаккули пахлухои алохидаи он хангоми тагирпазириаш ба сифати як система, яъне аз як холат ба холати дигар гузаштани он иборат аст. Ворисият чарани ягонаи диалектикист, ки ба воситаи хифз ва инкор инкишофи навро дар асоси кухиагй таъмин менамояд. Бидуни хифозат ганомандй ва андузиш, бидуни инкор инкишоф ва навгонй буда наметавонад. Аз ин чосг, ки масъалаи суннатхо дар хама давру замонхо аз масоили аввалиндарача ва мухими адабй махсуб мешавад. Бешубха, суннатхои адабй чавхари асосии адабит мебошанд ва гох накши таърихй бозида, гох ба гушаи фаромушй мераванду дар шароити нав дубора эхе мешаванд. Гурухи дигар бо каме нигох доштани арзиши худ дар давраи нав бо кувваи нав ба чилва меоянд , . Климата бадеии ин он суннат пеш аз хама бо он муайян мешавад, ки дар шароити муайяни таърихй чй вазифаеро адо менамояд. Вазифаи асосии рисолаи мазкур тадкики робитаи эчодити М. Турсунзода бо назми гузашта аст. М. Турсунзодаро дар масъалаи суннатхои адабй возех созад ва ба ин восита накши чахонбинии назарйэстетикии уро дар эчодиташ муайян кунад. Дар боби дуюми рисола сухан аз боби анъанаи мухимтарин мавзуъхои суннатй дар эчодити М. Турсунзода хохад рафт. Агарчанде ки дар адабити солхои аввали давраи шуравй робита бо мавзуъоти классикй хеле суст гардид, М. Турсунзода дар тасвири мавзуъхои ишк, Ватан, табиат, панду андарз ба тачрибаи гузаштагои такя намудаасг. Тахлили хамин масъала мавзуъи ин бахши рисолаи мо карор хохад гирифт. М. Турсунзода аз зумраи шоиронест, ки анъанаи досгонсароии гузаштаро давом дода, биср хусусиятхои достоин классикиро дар достонхояш мавриди истифода карор додааст ва дар ин чода навпардозихо низ намудааст. Хдмчунин у дар корбасти вазн, кофияю радиф ва бахрхои аруз ба анъана содик мондааст. Дар эчоди газал, тарчеъбанд, таркиббанд. Мачмуи масъалахои мазкур дар боби сеюм мавриди омузиш карор хоханд гирифт. Гавре ки кайд карда будем, масъалаи мазкур аз доираи тадкики мухаккикини эчодити шоир берун намондааст. Баъзе пахлухои он ба таври махсус ва дар радифи масъалахои дигар ба тарзи умумй тахлил гардидааст. Х,оло мехохем ба таърихи омузиши мавзуъ таваккуф намоем. Фикру андешахои назарии М. Турсунзода дойр ба суннатхои адабй ва бахрабардорй аз мероси гузашта асосан дар чахорчубаи чахонбинии адабйэстстикии шоир баррасй гардидааст.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

04.07.2017

Лето - пора делать собственную диссертацию!

Здравствуйте! Дорогие коллеги, предлагаем Вам объединить отдых и научные исследования. К примеру Вы можете приобрести на нашем сайте 15 ...

28.06.2016

+ 100 бесплатных диссертаций

Дорогие друзья, в раздел "Бесплатные диссертации" добавлено 100 новых диссертаций. Желаем новых научных ...


Все новости

Время генерации: 0.766, запросов: 106