Развитие народного образования в районах республиканского подчинения Таджикистана, 1960-1980 гг.

Развитие народного образования в районах республиканского подчинения Таджикистана, 1960-1980 гг.

Автор: Каримов, Мусо Бобишоевич

Шифр специальности: 13.00.01

Научная степень: Кандидатская

Год защиты: 1998

Место защиты: Душанбе

Количество страниц: 157 с.

Артикул: 193122

Автор: Каримов, Мусо Бобишоевич

Стоимость: 250 руб.

Развитие народного образования в районах республиканского подчинения Таджикистана, 1960-1980 гг.  Развитие народного образования в районах республиканского подчинения Таджикистана, 1960-1980 гг. 

Сарсухан. Боби т. Чумдурии Точихистон . З . Чумдурии Точикиетон Т. З 2. ЧУмдурй дар солдои Чанги Бузурги Ватанй , 3. Т0. Хуло садом боби т. Бобм . Чумдурии Тодикистон . З 3. Мубориза барон баланд бардоштани сифати кордон таьлиму тарбия дар мактабдои нодиядои тобеи Чумдурии Точикистон. Хулоса ва тавсиядо. Адабиети истифодашуда. Ахамияти маьзуи тадкичот. Дар шароити демократи вз инсонпарварона гардондани маорифи хащ омузиши фаъолияту чамъбасти тачриЗаи кори муассисахои таълимй вэ тарбияи насли наврас махсусэн дар давраи ташкилебй ва тзрэчкити давлатхои му ставил пас аз бзрхам хрдани Хокимияти ВДрзвй яке аз проблемахои мухим ба шумор меравад. Бинобар хамин омухтани фаъолияти муассисахои таълимию тарбиявш Точикистон хамчун давлати мустзчил дар давраи хозира ахамияти калон дорад. Баробари демократиконии хамзи сохахои чамъияти дар ЧумХУрии Точикистон дар сохаи маориф низ дагаргунихои ку ллй ба вучУД омаданд. Барой хлли проблемахои мухими чамъиятию сивсй дар чумхурй як нятор ислохотхои идтисодй.


Проблемами яорй кардани таьлими умумй дар Тояикистон, аз яумла дар нохияхои тобеи ЯУЛУрй дар солхои юм, вазьияти маорифи халк дар солхои Чанги Бузурги Ватанй, инкишофи босуръати мактабхо ва яорй шудани таьлими умумии хафтсола, инчунин таравдити маориф дар давраи панясолахои баьдияангй ва мохияти таьлими хаштсола барои оммавй гардонвдани таьлими умумии мшна дар китоби Аз таьлими ибтедой ба маълумоти минаи умумй хеле хуб нишон до да шудааст. Дар асари номбурда муаллиф кушвдааст, ки даврахои эсосии инкишофи маълумоти умумиро дар РОС Тояикистон музйян намояд. У халли проблемахои мухими ташкилию педагогй, ба нахша пфифтани нашри китобхо. Из истории введения всеобуча в Таджикистане АН Тадж. ССР, . История развития народного образования в Таджикской ССР . Душанбе, . Аз таьлими ибтедой ба маълумоти минэиумумй. Душанбе, . Некоторые сведения о состоянии народного образования в Таджикской АССР в период гг. Учение записки Сталинабадского госпединститута, тЛ5. История культурной жизни Советского Таджикистана Душанбе, . Мавзуи инкишофи таддидот Инкишофи шабакаи мактабхои маълумоти минаи умумй ва зидпавии шумораи хонандагон, мустахкамшавии бззаи моддии мактабхо, таъмин намудани мактабхо бо кадрдои балан. Чумхурии Точикистон. Чумхурии Точикистон дар давраи то яорй кардани таълими хатмии хаштсола ва мина. Чумхурии Точикистон мавриди Морй намудэни таълими минэи нопурра ва минаи пурра дар асоси корхои тачрибавй. Асосхои методологии тадкикот. Тахкики мавзуъ бо омузиши як катор асархои олимони барчастаи сохаи педагогикаи давраи гузапгта ва хозира, файласуфон, таърихшиносон, тарбиядахандагон, мавкеи мактабхо дар бобати баланд бардоштани сифати таълиму тарбияи наели наврас амалй гаштааст. Хангоми тадкикот аз маводхои бои бойгонй, хуччату маводхои давлатй, тасдакномахо дар бораи проблемахои инкишофи маорифи нохияхои тобеи чумхурй аз чумла кори муассисахои томактабй, мактабхои маълумоти умумй, таъминот бо кадрхо ва баланд бардоштани сифати таълиму тарбия, аз ахбороти матбуоти даврии чумхуриявй, вилоятй, шахрию нохиявй истифодз гардид. Тадаидот дар давраи солхои бо се мархэлэи ба Хам алокаманд амалй гаштааст. Мархалаи аввали тадкикот солХои хусусияти чУяндагй дошт. Ин давра асосан бо омузиши адабиети таърихию педагоги, асархои илмию педагогй оид ба мавзуъ машгул шуда, маводи ба кор наздик ва дахдцошта чэмъ оварда шуданд. Мархалаи дуюм солхои ро дар бар мегирад. Дар ин давра барои пурра ва хаматарафа тахкик кардани проблемахои мухими мавзуъ аз бойгонии марказии давлатии Чумхурии Точикистон далелу мавод истифодз шудэнд. Аз бойгонии марказй асосан далелу ракамхои марбути чорй кардани таълими умумии ибтидой ташкили курсхои махви бесаводй, ташкили мактабхо, таъмини онхо бо кадрхои педагогй солхои юм , ташкили таълими хэфтсола солхои ум, вазъияти маорифи нохияхои тобеъ дар солхои вазнини чанги Бузурги Ватанй ва даврахои панчсолахои баъдичангй, инчунин ташкили тахсили хаштсолаю минаи умумй дар солхои мэвриди истифода карор гирифтанд. ЧУЧЧату маводи бойгонй имконият додэнд, ки масъалахои асосии чорй намудани таълими минаи нопурра ва минаи пуррзи умумиро дар нохияхои Гарм, Чиргатол, Ленин, Хисор, Кофарнихон, Комсомолобод, Файзобод ва Турсунзода тах1К намоем. Мзрхалаи сеюм солхои ро фаро мегирад. Голибан он чамъбаст намудани натичаи тадкикот аст. Тэмоми маводи чамъшуда ба низоми муайян дароварда шуданд. Чумхурии Тояикистон, мохияти таълими умумии мехнатию политехники кушиш ба харя дода шудааст. Ахзмияти амалии тэдаикот аз он иборат аот, ки хулосато ва пвшниходхои илмию методии хсилшударо барои хиниши курской махсус диир ба аьрихи педагогика дар омузишгоххою Донишгоххои педагогии чумхурй ва курской тэкмили ихтисоси муаллимон, инчунин дар курской асосии педагогии донишгохи ому згорй истифода кардан мумкин аст. Тадаидот ба кормандони сох,аи маориф,алалхусус муаллимони мактабхо, барои бехтар намудани сифати кори таълиму тарбия рй мерасонад. Саняиши натияаи тадкикот дар рафти корхои тарбиявй тавассути нашри яамъбастии кор дар маяаллахо, рузномахо, конференсияхо ба амал омадааст. Натияаи таэдидот дар конференсияи илмию амалии профессоров ва муаллимони Донишгохи давлатии омузгории Тояикистон с . Хисор с.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

04.07.2017

Лето - пора делать собственную диссертацию!

Здравствуйте! Дорогие коллеги, предлагаем Вам объединить отдых и научные исследования. К примеру Вы можете приобрести на нашем сайте 15 ...

28.06.2016

+ 100 бесплатных диссертаций

Дорогие друзья, в раздел "Бесплатные диссертации" добавлено 100 новых диссертаций. Желаем новых научных ...


Все новости

Время генерации: 0.326, запросов: 106