Математическое моделирование высокочастотной плазменной обработки твердых тел при пониженном давлении

Математическое моделирование высокочастотной плазменной обработки твердых тел при пониженном давлении

Автор: Желтухин, Виктор Семенович

Шифр специальности: 05.13.18

Научная степень: Докторская

Год защиты: 2003

Место защиты: Казань

Количество страниц: 278 с. ил.

Артикул: 263632

Автор: Желтухин, Виктор Семенович

Стоимость: 250 руб.

1. Язучы, галим буларак М.МаЬдиев Ьэм аныц иждтында татар теле ономастикасы мэсьэлэларе
2. М.МаЬдиев прозасында ономастик категориялэрнец
поэтик роле
2.1. Поэтик антропонимнар Ьэм топонимнар.
2.2. М.МаЬдиев прозасында башка тер поэтонимнар
2.3. Эдеби псевдонимнар
3. М.МаЬдиев асорларе исемнэренец поэтик
ономастикасы.
Натиж,э
II булек. Мохоммат МоЬдиев прозасыныц поэтик
антропонимиясе.
1. Тел гыйлеменда поэтик антропонимия масьеларе, эдэби антроионимнарнын функциялэре.
2. М.МаЬдиев прозасында исемнэр системасы
3. М.МаЬдиев прозасында фамилиялэр.
4. М.МаЬдиев прозасында отчестволар ата исеме
5. М.МаЬдиев прозасында кушаматлар.
6. М.МаЬдиев прозасында куренекле кешелэр Ьэм тарихи 5
шэхеслэрнец исемфамилиялэре
Нэтижр. 0
III булек. Мехэммэт МэЬдиев прозасыныц поэтик
тоионимиясе. 2
1. М.МаЬдиев эсэрлэрендэге топонимик категориялэрга гомуми кузату 2
2. М.МаЬдиев прозасында поэтик ойконимнар 7
3. М.МаЬдиев прозасында гидронимнар 5
4. М.МаЬдиев прозасында орографик атамалар. 4
Патиж,э 8
Йомгак. 0
Библиография


Ул, тэнкыйтьче буларак, эдэбият деньясындагы ялгызлык исемгэ игьтибарлы, ясалмаялган исемнэр уйлап табуга да, йеракка ятышлы матур исемнэрне куплэп кабатлауга да карты. Бер ук калыпка салып, телэсэ нинди кушымчалар ялгап ясалган татар исемнэрена ирониясен уз асэрлэре аркылы да белдерэ Эдик, Рустик, Чуртик тагын элэ кем тыбырдатыи Явасын кабыза Ьэм Алла, Элла, Ритасын . Социалистик Татарстан. Инде безнец яшьлэр иж,атындагы Фэритлэр, Фэниллэр, Илдарлар, Динолэр, Зилэлэр, Фэниялэр, Наилэлэр, Резедалар. Ахрысы яшь язучылар очен эсэрдэге персонажларга исем биру берни дэ тормый. М.МэЬдиевнец уз иж,атына килгендэ, без адэби геройларныц телэсэ нинди исем белэн аталмыйча, эдипнец Ьэр яктан уйлап, персонаж характерына йогып китердэй оригиналь исемнэр сайлаганлыгын курэбез. Аныц эсэрлэрендэ, Хэсэн Сарьянча итеп эйтсэк, исем белэн жцсем, ж,ан белен тэн шикелле бергэ берсккон 9, 2. Ул бу елкэдэ куп кенэ каэмдэпьэренэ остаз булган язучы. МэЬдиев прозасында бирелгэн ялгызлык исемнэрне лексиксемантик функциональстилистик аспекттан чыгып анализларга мемкин. Эсер тукымасын барлыкка китерудэ зур роь уйнаган теп каЬарман исемнэре яки вакыйгалар бара торган фын, объект атамалары. Топ герой авторныц эстетик идеалы, эсэрнец идеясен ачык, тулы чагылдырып, кулэме йэм эйамияте ягыннан зур урын алып торганлыктан, аларга исемне дерес йэм урынлы сайлау да классик дэрэж,эде эшлэнгэн образлар барлыкка китеруде бик мойим фактор булып тора. Фронтовиклар романында Рушад, Гата, Хекимж,аи, Мостафа Ут чэчэгенда Асаф Мэцгелек язда Ахияр, Мэгыйзь, Гыйлфан Исэнме, Кошфи абый Кэшфи, Габделбарый кебек куркам исемнэрне сайлап ала да, мобарэк исемне мешэррэф итсп, сугыш афатен уз ицнэрендэ татыган куркам ир затларныц фронтовикларньщ эдэби образЬайкэлларен коей куя. Хатынкыз персонажлар очен да исемнарнец моцарчы эдабият тарихында курелмэганнарен сайлап, уз иж,аты очен гена хас булган исемнэр бакчасы барлыкка китерэ Сылу, Гаделия, Аделя Ут чачэге, Лайлэгел, Наркис, Балкыйс Фронтовиклар, Сэкинэ, Дерия, Дания Мэцгелек яз Ь. М.Мэйдиев суратлаган вакыйгалар кубрак гапгади татар авылларында бара. Автор, туган тебагебезнец табигате, орак гасырлардан килган тарихы белен байлагэн сыйфатта, географик к,исемиаргэ тапкыр да, матур да атамалар биреи, шулар аркылы уз укучысын сихри деньяга алып кереп кита. Эсэрлорендэ еш телго алына торган Ташлытау болыны, урманы, кыры, Масра туре, юлы, кыры, Лкбалык авылы, Колан Кыр йэм Гер Хутор атамалары барысы да эдабият тарихында М. МаЬдиев очен гена хас булган, аныц эчке кичерешлэреиоц матурлыгын сейлэуче поэтик атамалар. Эпизодик персонаж исемноре яки телгэ гена алыныи уза торган объект атамалары. Бу тор исематамларны узларен ике теркемчэгэ шартлы рэвештэ булэргэ момкин а персонаж сейлэме аркылы бирелган исематамалар аавторныц истэлеклэре белан бэйлэнешле эпизодларда бирелган исематамалар. Мэсэлэн, Рушад шушы ялгызлык исемнэр аша узенен, кылган эшлоренэ соклануын, горурлануын белдерэ Мин сугышта булдым. Мин фашист Кохныц резиденциясен курдем. Жицу кенен мин Кенигсбергта каршыладым , . Нэркис Э сип белосецме Горькийныц шагыйрь до булганын. Мин аларны куцелдэн белом. Майков, Тютчев, Фот, Некрасов, Багрицкий, Есенин, Маяковский. Барысын да яттан белом , 90. Монда Наркис дигон персонажны сейлэме аркылы метонимик кучешкэ нигезлангэн сурэт ясалган. Гыйлфан Сабантуй кенго чакырган кунагым бар, Пароцге районыннан фроиттати дустым Мингарэев кило, диде , 2. Гыйлфанньщ кечле характорын, ихласлыгын, гугрылыклы дус булуын асордэге табигый вакыйгаларга бэйлоп хобор ита. М.МэБдиевнец истэлеклэре белэн бэйлэнешле эпизодларда бирелгон ялгызлык исемнор фикер эзлеклелеген таэмин итэлар. Масолан Мин Ак дицгез, Балтик дицгезе, Кара дицгез, Урта дицгез Бом Бинд океаны слерендэге кояшны курдем. Алжир, Истамбул, Рим, Неаполь, Фамахуста, ДаБли, Бомбей, Мадрас, Каькута, Париж, Марсель, Авиньон, Хельсинки, Тампере, ТаБран, Карачи , 2. Никозия Никосия Кипр башкаласы. Нигезендэ Нико дигэн жицу ал,асы исеме ята 0, 3 Алжир гарэп телендоге утрау сузеннэн алынган 0, Истамбул б. Бар. Иташядэге шэБор.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

04.07.2017

Лето - пора делать собственную диссертацию!

Здравствуйте! Дорогие коллеги, предлагаем Вам объединить отдых и научные исследования. К примеру Вы можете приобрести на нашем сайте 15 ...

28.06.2016

+ 100 бесплатных диссертаций

Дорогие друзья, в раздел "Бесплатные диссертации" добавлено 100 новых диссертаций. Желаем новых научных ...


Все новости

Время генерации: 0.242, запросов: 242