Законы и государственность Монголии в XIII-XVIII веках и их современное значение

Законы и государственность Монголии в XIII-XVIII веках и их современное значение

Автор: Сосорбарам Монхцэцэг

Шифр специальности: 07.00.03

Научная степень: Кандидатская

Год защиты: 2001

Место защиты: Улан-Удэ

Количество страниц: 143 с.

Артикул: 2295749

Автор: Сосорбарам Монхцэцэг

Стоимость: 250 руб.

Законы и государственность Монголии в XIII-XVIII веках и их современное значение  Законы и государственность Монголии в XIII-XVIII веках и их современное значение Сэдэвтэй холбогдуулан Народы Центральной Азии на пороге XXI века олон улсын эрдэм шинжилгээонолын бага хуралд Моральный кодекс у монголов илтгэл. УБ. Огонь и семейный очаг почитаемая традиция и обычай монгольского народа. Улан Удэ. Монгол Ойрадын цааз тууний агуулга туухэнд гуйцэтгэсэн уурэг УБ. Хууль уу эрх уу I ХАА н эдийн засаг. Диссертацийн бутэц. Судалгааны бутээл удиртгал, 3 булэг, 8 зуйл, дугнэлт, ном зуй гэсэн хэсгээс бурдэнэ. Удиртгал хэеэгт уг сэдвийг судлах шаардлага, сэдвийн судлагдсан байдал, судалгааны зорилго, зорилт болон арга зуйн ундэе, ажлын хэлэлцуулеэн байдал, практик ач холбогдол, судалгааны шинэлэг талыг авч узсэн болно. I булэг. Монголын туухэн дэх торт с, хууль цааз I 1. Монгол Улс терт с, хууль цаазын баялаг уламжлалтай. Улс уусэн бий болох сарнин бутрах, нэгдэн тевлерех, хучирхэгжин мандах, сулран доройтох, тусгаар тогтнолоо алдах, сэргээн тогтоох, хегжин батжих зэрэг туухийн бартаат замаар ярахад монголын тер нь улсынхаа хетеч нь болж иржээ. Иймд улс гэдэг айл гэрийг авч явахад тер хэмээх онцгой хуч ямагт залуур жолоо нь болж байлаа. Хааны мэдэлд тер захиргаа, шуухийн онцгой эрх тевлерч, тууний айлтгалыг шадар туслагч, гуйцэтгэгч нар нь хэрэгжуулж, менх тэнгэрийн хучин дор тер соо дээдлэн,цааз хуулиа чандлан сахиж иржээ. Феодлын харилцааны гунд монголын тер захиргааны байгууллын тогголцоо бурдэж, харийнхны эрхшээлд орох уед хуваагдан задарч, ундэсний тусгаар тогтнолоо сэргээхэд эмхлэгдэн тогтож цаашид бэхжин хегжих замд оржээ. Нуудэлчин монголчуудын дотор овог аймгийн нэгдлээс терийн зохион
байгуулалт хуртэл улсжиж, тержих уйл явц явагдан, тархай бутархай олон овог аймаг жижиг улсуудыг нэгэн зорилгод нэгтгэн, нэгэн тер улс байгуулах туухэн зорилтыг эзэн Чингис тэргуулэн хэрэгжуулж, нуудэлчдийн ахуй амьдрал, аж байдалд тохирсон нийгмийн эрхийн харилцааны хэм хэмжээг хуулийн хэм хэмжээ болгон тогтоож, дээдлэн сахих явдлыг чандлан мердуулж байснаар тер, хууль цааз нь дэлхий дахинд хучирхэгжин мандсан туухэн уе бий. Цагийн эрхээр тер улс сулран доройтож, тарж бутран, харийнхны эрхшээлд орж, эрх мэдлэз бас алдаж байсан. Терийн тусгаар тогтнол, бурэн эрхт байдлын унэ цэнийг яс махаараа
мэдэрч, олон зууны шантрашгуй тэмцлийн урээр туунийг амь насаараа олж аван, туурга тусгаар улс байх чинхуУ хусэл эрмэлзлээ ямар нэгэн байдлаар хэрэгжуулж байсан хэдий ч дотоод, гадаад хучин зуйлсийн нелеегеер энэ нь хязгаарлагдмдл шинжтэй болж, бусдын нелеенд автах явдал гарч байлаа. Тер гэдэг олон талт нийгмийн узэгдэл юм. Дэлхий дахины сэтгэгч судлаачид туунийг олон янзаар тодорхойлохыг оролдож ирсэн билээ. Георг Еллинек терийг, тодорхой нэг нутаг дэвсгэр дээр оршин сууж, тодорхой нэг засагт захирагдаж буй хумуусийн нийтлэг гэж узсэн байна. Энэхуу узлийн утга санаа нь терийн еренхий онолын шинжлэх ухаанд Турван элементийн тухай сургаал нэртэйгээр нэвтрэн орсон байдаг. Дээрх тодорхойлолтыг ундэслэн уг сургаал нь терийн гурван шинжийг гаргаж ирдэг. Энэ нь терийн нутаг дэвсгэр, ард тумэн, терийн засаг гурав юм. Еллинекийн узэл онол туухэн хегжлийн явцад олонтаа шуумжлэгдэж ирсэн боловч тууний унэн зевийг енеег хуртэл угуйсгэж чадаагуй юм. Ууний гол шалтгааныг доор дурдах зуйлуудээс уудзн ойлгож бол но. Терийн нэг дэх шинж нутаг дэвсгэр. Нутаг дэвсгэр тодорхой нэг тереес бусад терийн ашиг сонирхлыг хендехгуйгээр засаглалыг хэрэгжуулэх орон зайн хязгаарыг тогтоож егдгеерее терийн шинжид тооцогддог чухал узэгдэл болдог. Хил хязгаар тогтоох асуудал терийн еерийнх нь асуудал биш, харин тууний
олон улсын уурэг мен. Энэ нь энх тайвныг сахин хамгаалах, терууд харилцан бие биенээ хундэтгэх гол нехцел болж байдаг. Нэг улсын хууль болон эрх зуйн бусад актууд зевхен тухайн орныхоо л нутаг дэвсгэр дээр хучин тегелдер уйлчилнэ. Нэг тереес негеедее хуч хэрэглэх явдлыг хориглодог. Терийн хор дахь шинж ард тумэн. Ард тумэн гэдэг ойлголтод тодорхой нэг улсын иргэний харъяалал бухий хумуусээс гадна еер улс оронд оршин сууж байгаа тухайн орны иргэд орно. Ундэсний цеенх бас ард тумний нэгэн хэсэг байх бегеед дэлхийд ундэсний хэд хэдэн. Ард тумэн нь хууль зуйн ухагдахуун болохын хувьд ундэстэн гэсэн ойлголтоос ялгаатай байдаг.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

04.07.2017

Лето - пора делать собственную диссертацию!

Здравствуйте! Дорогие коллеги, предлагаем Вам объединить отдых и научные исследования. К примеру Вы можете приобрести на нашем сайте 15 ...

28.06.2016

+ 100 бесплатных диссертаций

Дорогие друзья, в раздел "Бесплатные диссертации" добавлено 100 новых диссертаций. Желаем новых научных ...


Все новости

Время генерации: 0.199, запросов: 111