Проблемы образования и воспитания в татарской периодической печати : 1907-1916 гг.

Проблемы образования и воспитания в татарской периодической печати : 1907-1916 гг.

Автор: Вагапов, Назип Ахатович

Шифр специальности: 07.00.02

Научная степень: Кандидатская

Год защиты: 2006

Место защиты: Казань

Количество страниц: 201 с. ил.

Артикул: 3303406

Автор: Вагапов, Назип Ахатович

Стоимость: 250 руб.

Проблемы образования и воспитания в татарской периодической печати : 1907-1916 гг.  Проблемы образования и воспитания в татарской периодической печати : 1907-1916 гг. 

Содержание
Введение
Глава I. Татарская периодическая печать и национальное образование.
1. Развитие периодической печати в направлении освещения проблем просвещения и контроль цензуры по этой
тематике.
2. Отражение в периодической печати состояния национальных школ в начале XX в. и государственной политики в их
отношении
3. Проблемы реформирования мектебов и медресе и вопрос об
учебниках
Глава II. Национальная печать и вопросы воспитания.
1. Проблемы подготовки педагогических кадров для татарских
2. Отражение вопросов воспитания.
3. Отношение к просвещению и педагогике России и западных
Заключение
Список использованной литературы


Ьеле Ьэм жомэгать эшлеклссе Г. Барудиныц тормьин юлы Ьом эшчонлсгс якгыртыла, шул чор мэктои Ьом модросалорендое укыту узечалеклоре турында магьлумат бирсла. Г.Баруди тарафьншан чыгарылган Эддин во олодоб журнальша асрым тукталыи кито, анын топ рубрикалары сапала, кайбср мэкалэлэрнен эчголегс бирела. Кургенебезче, милли магбугат турындагы яки елга кадорге тарихыбызныц кайбер якларын тикиеруне максат итсн куйган хезматлорда вакытлы магбугат эшчоилегспо кара га тан оч юиолсш барлыгы ачыклана 1 матбугатка гомуми боя биру яки кайбер басмаларны уцай, кайбсрлорен тискоре дип санау 2 иинди да булса бср яки берничэ басманыц асрым мосьэлэлорга монэсобатен ачыклау 3 барлык газетажурнал яки асрым журнал турында белешмэ тозу. Бсрничо хезмоттон башка вакытлы матбугатны, нинди до булса мосьолане ойрэнгоидэ, топ тикшеру объекты итеп караган житди тикшеру юк. Инде милли могариф тарихы буенча язылган хезматлорда вакытлы матбугатньщ ни дарожэдо кулланылуын карап китик. Без, элбоггэ, вакытлы матбугат барлыкка килгеч басылган хезмотлорга игаибар иттек. Мосолон, А. Сонии Ьом Я. Коблов хезматлэрендэ1 хокумотнен росми фикерс моктоплор Ьом мэдрасалор тормынгган аерылган дини уку йортлары дигон фикер уткорела Ьам алар урыиына рустатар мэктоилэре ачарга кицош итсла. Авторлар милли матбугатны хотта телгэ до алмый. Бу сыйфат Россия халыклары милли могарифс темасына язылган Ьом торле иедагогик журналларда яки махсус жыентыкларда басылган башка мокалэлорга да хас. Шулай да К. Ьэм Н. Эфировларда1, бу караш нотижосендэ, элеккеге милли могариф тоташ тискэрс боялонсо, В. Горохов Ьом Л. Ростемоваларда2 хакыйкатькэ якын килергэ тырышу сизслэ. В.Горохов узенец тирэн эчтэлекле, хэзср до эЬэмиятен югалтмаган монографиясендо куренекле модроселор турыида язгаида татар матбугатьша, асрым алганда, Мектвн журналына морэжотть итэ. Я. Ханбиков3, халык педагогикасы тарихын ойрэнгондо, исдагогик журналлар турыида яза, кайбер башка басмаларга да морэжэгать ито. Эмма, объектив собоплар аркасында, матбугатта чагылгаи иц эЬомиятле мэсьолалэр читто калган, топ максат марксистик яки дсмократик карашлы педагогларны эзлэугэ Ьэм аларныц эшчэнлеген яктыртуга юнэлтелган. А. Мехмутова иса, узенек хезмэтлорендо4 вакытлы мазбугатган киц файдаланган, аныц халык магарифе тарихы буенча оЬэмиятле чыганак иканлегена игьтибар иткан. Ул мэктэимадросэлар, рустатар мокгошюре тарихын ойраную зур олеш керткан галим. Апыц соцгы монографиясе ИжБуби мадрасасе тарихына багышланган Ьэм анда да матбугатта басылгаи материал киц кулланылган. Махмутова А X Отношение царского правительства к женскому образованию у татар в период революции гг Сб аспирантских работ Гуманитарные науки Казань Издво Казан унта, с , Махмутова А X Борьба за женское образование у татар е гг. Шулай да, А. Мохмутованыц матбугат яктырткан месьелолордэн нигездэ хатынкызларны укыту Ьом татар гимназиясе турындагыларны тикшеруен искортик. Р.Эмирханов1 нэтижоле шогыльлоно Ьом узенец хезмотлорендо вакытлы матбугатны да файдалана. Эмма бу хезмотлорнец язылу максатлары икенче, алар да матбугатныц могариф тарихын ойроиу буенча оЬомиятен тикшеруне куздо тотмый. Бу слларда халык могарифене кагылышлы хезмотлорендэ вакытлы матбугатны кулланган галимнор итеп З. Еналиев Ьом Н. Хэмитбаеваларны2 да курсотерго кирок. З.Еналиев узенец дисссртациясендо Моктоп журналында басылгаи берничэ мокалоне тематик яктан берлоштерэ, омма аларныц теп эчтолеген ачыкламый. Аныц Моктоп журналы гомуми башлангыч милли белем бируне кергу буенча жэмогатьчелек фикерен булдырды3, дигон нотижосс до чынбарлыктан ерак тора. Н.Хомитбаева исо, Торжеман газетасында могариф мосьололорено купме эЬэмияг бирелуне ачыклау ечен, узе язуыича, конгекстаиализ ысулын4 кулланган. Безпец фикеребезчэ, бу методны куллапу якынча гомуми иотижэ ясарга гына ярый. Н.Хомитбаева хезмоте узенец максаты белон безнец диссертация темасына якын тора. С , С , Эмирханов РУ Хакыйкатька юл урау татар мэгарифе тарихыннаи Н Татарстан , Ха 9 бб . Омнрханов Р У.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

04.07.2017

Лето - пора делать собственную диссертацию!

Здравствуйте! Дорогие коллеги, предлагаем Вам объединить отдых и научные исследования. К примеру Вы можете приобрести на нашем сайте 15 ...

28.06.2016

+ 100 бесплатных диссертаций

Дорогие друзья, в раздел "Бесплатные диссертации" добавлено 100 новых диссертаций. Желаем новых научных ...


Все новости

Время генерации: 0.297, запросов: 111