Социально-этическое течение Ахи и его влияние на общественно-моральное воспитание молодежи

Социально-этическое течение Ахи и его влияние на общественно-моральное воспитание молодежи

Автор: Сарибаш, Сулейман

Шифр специальности: 13.00.01

Научная степень: Кандидатская

Год защиты: 1998

Место защиты: Душанбе

Количество страниц: 187 с.

Артикул: 194197

Автор: Сарибаш, Сулейман

Стоимость: 250 руб.

Социально-этическое течение Ахи и его влияние на общественно-моральное воспитание молодежи  Социально-этическое течение Ахи и его влияние на общественно-моральное воспитание молодежи 

Мукаддима . Боби 1. Сайри таърихии Ахй. Боби 2. Ахй ва тасаввуф. Тасаввуф чист ва Ахй кист. XIII. ХХ. Боби 3. Китобнома. Дар таърихи мардумони олам созмону чаранхои азиме вучуд доранд, ки онхо дар муайян намудани зиндагиномаи ин он халк ва тарзу тарики умргузаронии эшон хиссаи сазовор доранд. Ойини ичтимойахлокии Ахй аз хамин гуна созмонхоест, ки мисли муродифи хуросонии Осии Марказиаш чавонмардй ва футуввати мамолики арабияш дар худшиносиву хамхелписандй ва шахомату кудрати миллати Турк сахми беназирро бар ухда дорад. Ин ойин дар саргахи худшиносии миллати Турк карор дорад, зеро он таъминкунандаи шахсияти фард фарди худшиносу хамхелдусти ин мамлакат аст. Таърихи зухури он ба таърихи худшиносии афроде, ки шахсияти худро ба дарк гирифта, бахри бехбудиву ободи ва мустахкамиву нерумандии мамлакат камар бастаанд, вобаста мебошад. Рушду нумуи он бошад, вобаста ба пешравии зиндагии мардумон, пайдоиши корхонахову цеххо ва оромиву осудагии шахри асриминагии мардумони машрикзамин, пеш аз хама мардумони Хуросонзамину Осии ХурдТуркия будааст.


Мухимтарин хусусияти ахлокии Футувватномаи Бургозй дар он аст, ки инсон ва макоми он дар асар танхо барои коридек офарида шудааст. Муаллиф дар ифшои ин масъала срхбати Алй ибни Абутолибу пайгамбарро меорад, ки мухтавои он бузургии некист. Дар ин маврид педагоги асри XVIII англис Дон Лок низ мегряд Некй аламро кам кунад ва аз бадй эмин дорад. Вокеан, аз нигохи вакту замон мини валодати Дон Локу некии гуфтан Алй ибни Абутолиб сол масофа бошад хам, айнияте мини гуфтори онхо мавчуд аст. Пас, маълум мегардад, ки тарбияи маънавии инсонхо хамеша дар назари инсонхои худшинос будааст. Бургозй ба раками хафт хамчун ба чизи мукаддас мунисибат дорад. Ба назари у i аз хафт ишкел , ду дасту ду по, синаву пушт иборат аст. Дун осмону замин низ аз хафт табака иборатанд. Рузхои хафта низ ба хафт таксим мешаванд. Китоби 1уръон хам аз хафт пора иборат аст. Шаби кадрро рамазон муайян намудаанд. Хангоми намоз инсон ба хафт узваш сачда мекунад. Хдсанотро худой таоло хафт кард. Хддди мулки Юсуф хафт буд. Асхоби КахФ хафт нафар буданд. Думлаи ситорагон ба хафт таксим мешаванд. Пайгамбар Каъбаро хафт маротиба тавоф кард. Фотеха хафт оятро дарбар мегирад. Умри одамй хафт давра дорад. Даврахои умри одамй, ки аз тарбияву таълим ва сабзишу камолот иборатанд. Агар дар мукоиса ба зиндагиномаи бузургон аз чумла Ибни Синову назари Дон Лок нисбати чентелмен ва тахдили типологии ахихо бахс намоем, хусусияти муштараки чентелменхои таргиб намудаи Д. Локу Олуфтахои тасвир намудаи С. Айнй ва ахихоро бар асоси тарбияи мехнатии муштараки онхо дидан метавон. Остона макони чамъойии ахин аст. Ахли сухбати Остонам ахинанд,ки шабнишиниро ба суханони лутфомез ва самимонаи худ хусн бахшида, хурраму хандон дар хузури мехмонон гарибони панохбурда ва ба зинхор ома да мсгузаронанд. Мухимтарин хусусияти футувватномаи Бургозй аз он аст, ки муаллиф мархилахои ин чаранро бо номи Сайфй ва Кдвлй зикр мекунад. Шохаи хавлиро аз Абубакри Сиддик мсдонад ва Сайфиро ба Алй ибни Абутолиб. Пайравони Ахй ибтидо дар мархилаи Кавлй аз санчиш гузаштану камарбанди мардонагиро, яъне Шаддро ба мин бастан ба мархилаи дуюм Сайфй ворид мегарданд. Мухимтарин кисмати Футувватномаи Бургозй ба масъалаи адаб нигаронида шудааст. Хадафи умдаву асосии рисола низ адаби ахин ва тарзу тарики ойинпазириву расму русуми эшон аст. Дар одоби ин рисола, ки ба назари мо як навъ китоби муоширати инсонхост, мухимтарин аркону одоби ойини ахй хувайдо мегардад. Дар ин кисмат чуноне ки мебинем одоби хурдан, нушидан, об додан, хидмат кардан, сухан гуфтан, чизе харидан, ба хона ягон чизе овардан, мехмон шудан, ба назди бузургон рафтан, холу ахволи шахси маризро пурсидан, ба мотам рафтан, ба хона даромадан, ба мехмонй даъват кардан, ба кабристон рафтан, ба сайругашт баромадан, об рехтан, дар хаммом истодан, дар хаммолй хидмат кардан ва дигархо барин унсурхои асосии ахлох шарху тавзехи худро фтаанд. Дихати мухими рисола дар маънидоди тарзи либоспушии ахин аст. Хусусияти бузурги ахлокии ахин дар он аст, ки хар нафари узви он сохиби касбе мебошанд. Буртозй таъкид менамояд, ки ахиро месазад хунаре дошта бошад. Шахсеки хунаре надошта бошад, ахди футувват шуда наметавонаду ба даранаи ахигй ворид намегардад. Ба назари мо ин гуна муносибат намудани Ахй бузургтарин лахзаи тарбиявии ахлокй ва маънавии инсон аст, ки имрУз хам аз манфиат холй нест. Туркия агарчи номи созмони ахиву фатиро ба забон камтар меоранд, вале дар шаклхои гуногун, масалан, компаниями хайриядеху вакфй, ки барои низмандон роич маводи хурокаву пушокй ва то андозаи муайяне пул медиханд, сарчашмаи худро аз ахди классикии турки ба мерос гирифтаанд. Дар футувватнома Буртозй як катор инсонхоро, ки ба корхои нораво маштуланд ба ойини Ахй ворид намекунад мунофик, майхора, даллок, даллол, чаррох, сайд, мухтакир, шахватпараст, тайбату суханчин, бахил, дуздй, бхтон, харомхр ва хавову хавас аз ин кабиланд. Буртозй дар ойини Ахй мувофикати хамсУхбатро нихати асосии камолот медонад. Биноан дар тарбияи маънавии чавонони гузаштаву кунунй сахми босазо гузоштани пайравони чарани Ахй конунияти суннатии хешро молик аст.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

04.07.2017

Лето - пора делать собственную диссертацию!

Здравствуйте! Дорогие коллеги, предлагаем Вам объединить отдых и научные исследования. К примеру Вы можете приобрести на нашем сайте 15 ...

28.06.2016

+ 100 бесплатных диссертаций

Дорогие друзья, в раздел "Бесплатные диссертации" добавлено 100 новых диссертаций. Желаем новых научных ...


Все новости

Время генерации: 0.325, запросов: 106