Чаллынский улус в Казанском ханстве : Опыт изучения феодально-вассальных отношений в постзолотоордынских тюрко-татарских государствах

Чаллынский улус в Казанском ханстве : Опыт изучения феодально-вассальных отношений в постзолотоордынских тюрко-татарских государствах

Автор: Гариф, Нурулла Гиматдинович

Автор: Гариф, Нурулла Гиматдинович

Шифр специальности: 07.00.02

Научная степень: Кандидатская

Год защиты: 2006

Место защиты: Казань

Количество страниц: 323 с. ил.

Артикул: 3300258

Стоимость: 250 руб.

Чаллынский улус в Казанском ханстве : Опыт изучения феодально-вассальных отношений в постзолотоордынских тюрко-татарских государствах  Чаллынский улус в Казанском ханстве : Опыт изучения феодально-вассальных отношений в постзолотоордынских тюрко-татарских государствах 

Оглавление
Введение
Глава I. Историческая основа и определяющие принципы феодальновассальных отношений в Казанском ханстве.
1. Предпосылки и основные факторы образования Казанского
ханства
2. Система государственного управления в ханстве историческая
основа и преемственность.
3. Основа и определяющие принципы феодальновассальных
взаимоотношений в государстве
4. Вассальные феодальные образования в Казанском ханстве
постановка проблемы
Глава II. Чаллынский улус в Казанском ханстве опыт изучения социальнополитической и хозяйственной истории.
1. Исторические предпосылки возникновения Чаллынского
феодального образования в Казанском ханстве.
2. Чаллынский улус в системе феодальновассальных отношений в
ханстве постановка проблемы
3. Население и поселения.
4. Чаллынское городище центр вассального феодального
образования.
5. Хозяйственная жизнь.
Заключение
Список использованной литературы


Хсзмотто башкалар белен бер роттон тарихи лексикология материаллары да файдаланылды БорИанова, . Чаллы тебэгенэ караган географик, топонимик Иом гидронимик атамалар ейрэнелде Гарипова, Саттаров, Лапочкип, . Бу тебекнед топонимиясендс ханлык чорындагы иерархик буленешко бойле феодал катлам вокиллэренед исемноре яисэ аларныд торган урыннары Шэехзадо, БиЭмир, Бирдебэк, Жднбатыр, Мэмеш, БиЙорт, Байхужа й. Безнец тарафтан Чаллы тебаге авылларына экспедициялор уздырылды, жирле тарихчылар белен хезматтаншек ителде. Торле чорларда алышынып торган топономик Ьем гидронимик атамаларныд сузлеге тозелеп, урыннары билгелэнде кара куш. Чаллы тебогендогс атамаларныц могыюсен, килеп чыгышын адлатканда телчелор Ф. Г.Гарипова Ьом Г. Ф.Саттаров тарафыннан жибарелгон куп ксна тоголсезлеклор ХУХХ гасырларга караган архив чыганаклары буенча тозотелде. Югарыда барлап узган чыганакларга тулаем натижэ ясап, аларныд даирэсе шактый тар булуын искертеп узасы килэ. Шул сабэпле казан ханлыгындагы феодал вассаллык моносабэтларен тикшеру гаять авыр, катлаулы эш булып кузаллана. Методология Ном методика. Ханлык чорындагы феодал вассаллык моносабэтларен ойрэну тарихи довамчылыкка нигезлэнеп, доньяви процесларга бэйле алып барылды Ьэм чорга объектив бая биру омтылышы ясалды. Казан ханлыгындагы феодал вассаллык монесобатлоре тарихи чагыштыру, анализ, синтез, картография ысуллары, ретроспектив Иам башка методлар ярдаменда ейронслдс. Ьем аннан соцында Урыс дэулотендоге вассаллык монособотлорснен узара бойлелегенэ нисбэтле тарихи довамчылыкньщ табигый канунчылыгы исопка алынды. Тикшеру чиктеш гуманитар фен тармакларын тарих, археология, антропология, социология, икътисад Ь. Шулай ук гомумидан аерым бср фикерго килу методы да кулланылды. Нетижэлор ясау асрым тарихи чордагы магьлуматларны бер тортипкэ салып, эзлеклслек, системалылык белен башкарылды. Фоппи хезматнец яцалыгы. Казан ханлыгындагы Чаллы олысын ойронуга багышланган алеге хезмэт ханлыктагы аерым вассал феодал билэмане Ьэм узок белан табак арасындагы феодал вассаллык мвнэсебатлэрен айрану буенча тауге тажриба булып тора. Шул сэбэпле, Казан ханлыгы тарихы яца археологик, язма чыганаклар комплексы Ьом башка тор тарихи матсриаллар белан бастыла. Чаллы тебэге вассал феодал билема буларак карала 1юм аерым тарихи жирлск мисалында ейронела. Феодал биломо мисалында жирле идаро системасы шэрехлано. Чаллы твбэгенец Ьэм анын узэге Чаллы каласыныц тарихы, Казан ханлыгында тоткан сояси Ьэм икътисади урыны ачыклана. Шулай ук тебэкнец ханлык чорындагы тарихи географиясе, авылсалалары Ьэм борынгы зиратлары барлана. Казан ханлыгында Чаллы олысыныц саясисыйифый Ьом хужалык тарихын, тобакнец тарихи гсографиясен ейрону тажрибасе Казан ханлыгында, башка урта гасыр теркитатар доулотлорсндо вассал феодал биламалорне, феодал вассаллык монособатлерен ейрану очен башлангыч жирлек тудыра. БУЛЕК. Казан ханлыгынын оешу алшартларын тикшеру ханлык тормышын ойрануда меЬим башлангыч чара булып тора. Ченки ханлык осшуга чаклы булган вазгыять яца оешкан дэулатнсц саясиижтимагый тезелешсне Ьом икътисадый тормышына кочле йогынты ясаган. Узбек хан улгоннен сон Алтын Урда дэулотендо ызгышталаш, тохет тирэсенде чуалышлар башлана. Нетижеде дэулот хэлсезланеп, таркала башлый. Бу холдэн файдаланып, елда Булат Тимер Казан Болгарын басып алган овладел Казанской Булгарией ПСРЛ, X, , с. V елда Болгарда хакимлек Хесэн бэк тарафыннан яулап алына Нем ул Алтын Урдага керган Казан баклегено утыра ПСРЛ, XI, , с. Алтын Урда ханы Болгар вилайатен тулаем уз хакимлегенэ кайтару омтылышыннан илчесе Асылхужа Ачихожу аша Суздаль ксназенэ морэжегать ита. Шул ук козне Суздаль Ьем Новгород кеназларе жыйган гаскор ярдомендо Болгар тохетено Алтын Урда ханыныц уз кешесе Мохаммад Солтан утыра. Никон елъязмасында баян ителгэн алеге хабардон куренгенчэ, Суздаль ком Тубэн Новгород кенэзе Дмитрий Константинович куп гаскор щыеп уз абыйсын. Хэсонго карты щибэрде Дмитрий Константинович Суздальский и Новгорода Нижнего, собрав воинство много, послал брата своего. Асана, еже ныне глаголются казанцы ПСРЛ, XI, , с. XI, , с.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

04.07.2017

Лето - пора делать собственную диссертацию!

Здравствуйте! Дорогие коллеги, предлагаем Вам объединить отдых и научные исследования. К примеру Вы можете приобрести на нашем сайте 15 ...

28.06.2016

+ 100 бесплатных диссертаций

Дорогие друзья, в раздел "Бесплатные диссертации" добавлено 100 новых диссертаций. Желаем новых научных ...


Все новости

Время генерации: 0.300, запросов: 111